Search results for: "ملل"


ملل متحد

maeda4

سازمان ملل متحد سازمان ملل متحد یک ارگان بین اللملی می باشد.سازمان ملل متحد……

by maeda4

read more

محیط زیست

anitaazizi

در هر جایی که موجودات زنده اعم از حیوانات،انسانها وگیاهان زندگی،نشوونما……

by anitaazizi

read more

خود مختاری

Haroon Mehrzad

کیفیت و یا وضعیت بودن خود حاکم، به ویژه حق حکومت بر خود را خود مختاری می گویند……

by HraoonMehrzad

read more

جنگ

Massihullah Rahmani

جنگ قدیمی ترین وابتدایی ترین وسیله حل اختلافات جوامع بشری است که در عصر……

by massihullah-rahmani

read more


Back to Top