Search results for: "منار_جام"


هرات

mahnaz ahmadi

هرات یکی از ولایات بزرگ و باستانی افغانستان است و به دلیل وجود زیارت خواجه……

by mahnaz-ahmadi

read more

منار جام

MarziaSaeed

منار جام یکی از شهکار های زیبا و پر شکوه عصر زمامداری غوری ها است که به دستور……

by marziasaeed

read more


Back to Top