Search results for: "منتظر"


زندگی

sima22

دید شما به زندگی چگونه است این بسیار مهم است چون اگر بخواهید انسان موفقی……

by sima22

read more

پناهگاه

bahareh-hoseini

وقتی احساس غریبگی کنی...  وارد اتاق تاریک که میشوی.... چراغ ها رو روشن نمیکنی...……

by bahareh-hoseini

read more

زمان گذشت

parisa ahmadi

زمان گذشت و رفت چرا؟ گذشت چرا؟ رفت چرا؟ ما بی وفا بودیم یا او بی وفا بود ما……

by parisaahmadi

read more

عشق

azita sadiqi

{عشق} عشق!عشق!عشق! زنده گی را بدون عشق تصور کنید. چرا انسان هااز این عقیده……

by azita-sadiqi

read more

پدرم......

ritasaqeb

سالهاست منتظرم....... منتظر فقط یک آغوش گرفتنت...... منتظراینکه دیوار من باشی……

by ritasaqeb

read more

خدا

mahnaz ahmadi

بنام حق که ذکرش یاد یار است خدایی که محبت بی قرار است بنام او که ما را خلق……

by mahnaz-ahmadi

read more


Back to Top