Search results for: "مهربان"


آب زندگی

samana

آب زندگی، نخستین وزیباترین هدیۀ که خالق جهانیان به همۀ موجودات خویش آنرا……

by samana

read more

زنده گی من

somaua

 می خواهم برای شما موضوعی را ارایهٌ کنم را جب به اینکه یک انسان در زنده……

by somaua

read more

زنده گی

malina amiry

زنده گیزنده گی پر از شادی، خوشی،  شادی شادکامی، غم، درد، رنج، محبت، عشق……

by malina-amiry

read more

فیلم انکس

nader289

به نام خداوند مهربان و داد گستر   سلام دوستان بی نهایت عزیز و مهربان خوشحال……

by nader289

read more

قبرستان

nematkakar

سلام بر شما دوستان عزیز قبرستان ٌ و قبر شاید کمتر کسی باشد  و یا به صورت……

by nematkakar

read more

یاد

‫نیلوفری در ساحل‬‎

شب که میشود من و هجوم یاد ها اشک و نوحه تا اذان بامداد ها شب که میشود مرا زغصه……

by -7049

read more

رمضان

Tamana Hamidy

خداوند بی اندازه مهربان ذاتیست که زمین و آسمان را آفرید و آب را بر آسمان……

by tamana-hamidy

read more

مادر

eliya

مادر بهترین نعمت است. مادر نعمت خاصی از طرف خداوند مهربان به بنده گانش است……

by eliya

read more

مادر

Haseba Hesamy

مادر میگویند سه زن در دنیا زیبا ترین است مادر، انعکاس تصویرش در آینه و سایه……

by hseba-hesamy

read more

هاله

nooriya erfaniyan

آن شب هوابسیارسردوطوفانی بود.هاله کنارکلکین اتاقش ایستاده وآخرین برگهای……

by nooriya

read more

حجاب

Omid dorani

حجاب بهترین زیب و زینت یک انسان است ، خداوند متعال به تمام بندگان خود امر……

by Omiddorani

read more

نیایش

mirwais barak1

خداوندا مرا از خویش بیگانه مساز, ای مهربان ترین یار همه ما! میدانم اشرف مخلوقات……

by mirwaisbarak1

read more


Back to Top