Search results for: "مهمترین"


امانت داری

fawzia622

امانت عبارت از هر آن چیزی که انسان ها برای نگهداری آن در نزد اشخاص قابل اعتماد……

by fawzia622

read more

اهداف آینده

bahar786

هدف مهمترین منبع پیشرفت و تحول است . با کوشش میتوان به اهداف آینده خود و چیز……

by bahar786

read more

چرم

Jamal Naser Raoufi

مهمترین محصولی که از پوست ها حاصل میسود چرم است که انواع مختلف دارد و از……

by jamal-naser-raoufi

read more

اخلاق

foruzan mohammadi

اخلاق از جمله مهمترین و اصلی ترین ارزش ها و یا عادت در یک جامعه می باشد که……

by foruzan-mohammadi

read more

اخلاق

foruzan mohammadi

اخلاق از جمله مهمترین و اصلی ترین ارزش ها و یا عادت در یک جامعه می باشد که……

by foruzan-mohammadi

read more


Back to Top