Search results for: "موانع"


موفقیت

soodabeh ahadi

رسیدن به هدف بعد از سعی و تلاش فراوان در زنده گی را موفقیت گویند. رسیدن به……

by soodabeh-ahadi

read more

رازموفقیت

linarahim

هرانسان درزندگی خوددارای هدف ومقصدوآرزو هاوامیدهامی باشد.موفقیت مانندزینه……

by linarahim

read more


Back to Top