Search results for: "موثر"


هوش

Jalil Ahmad Timoori

به طور عموم هوش تعریف های متنوعی داردکه متخصصان روانشناس آن را به سه دسته……

by jalil-ahmad-timoori

read more

راستی

qahar kabiri

  زندگی یکی از نعمت بزرگ خداوند کریم است که برای انسان ها برای یک مدت به……

by qahar-kabiri

read more


Back to Top