Search results for: "مورچه"


موجود با همت

samana

مورچه حشرۀ کوچک و فعالیست که با جسامت کوچک و ضعیف خود در زیر خاک وسوراخهای……

by samana

read more

عاقبت

kobra30

عاقبت خواهم شکست آنگونه که تمامی امیدهایم با من شکست خواهند خورد عاقبت خواهم……

by kobra30

read more

هوس بیجا

ahmad yaqoobi

روزی یک مورچه برای جمع کردن دانه از راهی می گزشت از تصادف ،نزدیک کندوی عسل……

by ahmad-yaqoobi

read more


Back to Top