Search results for: "موفق"


گذشتها گذشته

weida

یک انسان موفق هیچ وقت زنده گی خودرا به خاطرگذشته هایش ازبین نمی برد چون افسوس……

by weida

read more

زندگی

bahmanbarekzai

  زندگی زیبا است اگربه مفهوم اصلی ان پی ببریم زندگی پرازشوق پرازهیاهوپره……

by bahmanbarekzai

read more

مسوولیت

morsalmasror

مسوولیت های یک جوان درپیشبرد یک زنده گی آرام وراحت زیاد میباشد که باید همه……

by morsalmasror

read more

افتخارات

Ameneh akbary

افتخارات کلمه افتخاریک واژه است که انسان را به پای نگهداشته و به انسان امید……

by amenehakbary

read more

صبر

fawzia622

صبر یک نعمت پسندیده و بهتر است نسبت به بی صبری و بی حوصله گی است .صبر انسان……

by fawzia622

read more

پشت کار وشجاعت

weida

پشت کاروشجاعت پشت کارانسان راموفق می کنند وبهترین نردبان ترقی است، اشخاصیکه……

by weida

read more

لبخند

nargeszaka

لبخندلبخند زیبا ترین کلمه ایکه زندگیم شکل دیگه به خود میگیره ودلم از هوای……

by nargeszaka

read more

اعتماد

Omid dorani

زندگی وقتی زیباست که همه معنای اعتماد را به طور کامل بدانند و به آن عمل کنند……

by Omiddorani

read more

شکست

Omid dorani

شکست بمعنی افتادن و هر گز بر نخاستن نیست . بزرگان مان چه گفته های نیکو داشتند……

by Omiddorani

read more

خود بینی

gete

دو خواهر بودند که در اصل خواهر های واقعی نه بلکه خواهر اندر که پدر و مادر……

by gete

read more

وقت

Omid dorani

وقت گرانبهاترین فرصت برای فعالیت هایمان است وقت به انسان فرصت میدهد تا خود……

by Omiddorani

read more

احساسات

Fariba Zamani

گاهی اوقات حس عجیبی به انسان دست می دهد که ناخود آگاه باعث جاری شدن اشک انسان……

by FaribaZamani

read more


Back to Top