Search results for: "موفقیت"


موفقیت

soodabeh ahadi

رسیدن به هدف بعد از سعی و تلاش فراوان در زنده گی را موفقیت گویند. رسیدن به……

by soodabeh-ahadi

read more

والدین

farzana360

  والدین بهترین هدیه خداوند(ج) است. که برای تمام بشر داده است. برای تمام……

by farzana360

read more

هدف

MahbobaHaidarian

هدف مهمترین خیر در زندگی هر شخص میباشد. زیرا از ایامی که انسان با زندگی……

by MahbobaHaidarian

read more

نوجوانی

zahra sultani

نوجوانی کدام دوره ی زندگی است؟ سوالی که شاید بعضی افراد جواب آنرا نمی تنند……

by zahrasultani

read more

نقطه ضعف

fareshtasadat

نقطه ضعف:عدۀ اشخاصی که دارای موازنه کامل باشند بسیارکم است.بیشتر افراد درعین……

by fareshtasadat

read more

هدف

Marjan Osmany

یکی ازروش های موفقیت تعین هدف است. تعریف هدف:عبارت از است آن حقیقت منظورکه……

by MarjanOsmany

read more

دوست

zahra rasa

  شخصیت اکثر انسان ها تابع جامعه ای که در آن زنده گی دارند هستند.خانواده……

by zahrarasa

read more

ورزش

fawzia622

ورزش یکی از مهمترین کار هاست که انسان باید هر روز حدعقل نیم ساعت ورزش انجام……

by fawzia622

read more

انتخابات

Ameneh akbary

   انتخابات هدف از انتخابات این است که تمام مردم دست به دست هم داده ودرتعیین……

by amenehakbary

read more

راز موفقیت

nargeszaka

راز موفقیتمثبت فکر کنید اما نه گفتن را هم بیاموزید. همواره ببخشید وفراموش……

by nargeszaka

read more

خرد.....

ritasaqeb

خرد آن نعمت بزرگ الهی است, که با وجود آن بخشی از حیات انسان بدون انجام کاری……

by ritasaqeb

read more

خودخواهی

aqhida

خودخواهی خودخواهی کلمه یست که برشخصیت هرانسان لطمه زده واورابی شخصیت می……

by aqhida

read more

دانش

parima nabizada

دانش بهترین نعمت،بزرګترین سرمایه وباارزشترین چیزدرزندګی هرانسان خوشبخت……

by parima-nabizada

read more

رقابت

qahar kabiri

همیشه زندگی انسان ها در صحنه های پر از رقابت و پیش رفت و امتحان می گذارد و……

by qahar-kabiri

read more

موفقیت!

Forogh Ebrahimzade

موفقیت کلمه جادوی است که معمولا نظر به زمان و موقعیت هر فرد زیادمورد استفاده……

by forogh-ebrahimzade

read more

وقت

Omid dorani

وقت گرانبهاترین فرصت برای فعالیت هایمان است وقت به انسان فرصت میدهد تا خود……

by Omiddorani

read more

مدیریت

zohal arezoo

مدیریت یک بخش عمده مهم و اساسی را در رسانه  سازمان و حتی در یک فامیل چند……

by zohalarezoo

read more

موفقیت

Tamana Hamidy

تنها چیزی که موفقیت های ما را محدودمیسازد تفکریست که به ما   میگوید ((نمی……

by tamana-hamidy

read more

موفقیت

mahnaz ahmadi

خدا همان صدایی است که از داخل وجودت با خودت حرف میزندخیلی وقتها به تو هشدار……

by mahnaz-ahmadi

read more

ذهن

Falaq Training Center

  قسمت اول                                ……

by FalaqTC

read more


Back to Top