Search results for: "میدانم"


نازو محبت

hastitofan

از کودکی در کناره مادر و پدر انقدر در ناز و نوازش بزرگ شده ام که حال که بزرگ……

by hastitofan

read more

دین من

hastitofan

دین مناحساس عجیب است ؟ بسیار عجیب انقدر که در میان این زمین خاکی چنین احساسی……

by hastitofan

read more

نیایش

mirwais barak1

خداوندا مرا از خویش بیگانه مساز, ای مهربان ترین یار همه ما! میدانم اشرف مخلوقات……

by mirwaisbarak1

read more


Back to Top