Search results for: "نابود"


فقراقتصادی

terma

فقر یعنی نابودگر نابود کننده همه چیزفقربزرگترین چالش در یک جامعه است.وقتی……

by terma

read more

فساد

Hayedeh Nowrozi

فساد به معنی فتنه و نیرنگ است و این فساد است که در ادارات سبب ظلم و بدی میگردد.……

by hayedeh-nowrozi

read more


Back to Top