Search results for: "ناکامی"


انگیزه

hekmatullah

  اینکه انسانها را حس های زیاد است، یعنی  حسی را که چیگونه یک کسی باشد،……

by hekmatullah

read more

فساد

elaha mahmod

   قسمیکه رونماست فساد از جامعهء گذشته تاجامعهءامروزی در کار کرد روزانه……

by elaha-mahmod

read more

اهداف

hekmatullah

  زندگی که یکی از محتوای پر از اهداف است سرا سر امید ها، ارمان ها، افسوس……

by hekmatullah

read more

پشیمانی

hekmatullah

    افسوس کشیدن و یا افسوس خوردن زمانی به انسان پیش میشود که انسانها……

by hekmatullah

read more

خاطره ها

Omid dorani

زندگی انسان مملوء از خاطره هاست که ما با آن زندگی مان را میگذرانیم و گاهی……

by Omiddorani

read more

خیالبافی

sagharfakher

هر گاه شخصی با خود خلوت میکند. در رویاهای خویش خیالاتی را در سر می پروراند……

by sagharfakher

read more

عشق

basira ghafori

                                                                 ……

by basira-ghafori-5253

read more


Back to Top