Search results for: "نجات"


دوست

fawzia622

انسان یک موجود اجتماعی است و از وقت که تولد می شود شروع به یاد گیری می کند……

by fawzia622

read more

مکتب

semai

مکتب جای آموختن علم دانش است .جای که آینده انسانها میسازد از بی راهی به راه……

by semai

read more

بشردوستی

Analia Ashkan

  ازآنجای که انسان موجودیست خلاق وجستجوگر گرچه نابود کردن خود در ذاتش……

by AnaliaAshkan

read more

خدایا

Omid dorani

خدایا ای بهترین بهترین ها ای سزاوار تمام خوبی ها ای کسی که جهان از وجود تو……

by Omiddorani

read more

رسیدن به عسل

nooriya erfaniyan

کمترکسی است که خوردن عسل را نپسندد.طعم شیرین وخوش عسل راهمگان دوست دارند……

by nooriya

read more

خاطرات تلخ

maeda4

بسم الله الر حمن الرحیم مردم افغانستان بیش از سالیان سال در جنگ ونا امنی……

by maeda4

read more

آوازمن

Arzoorahmany

  آوازمن  درگوش همه صدامی زد....که ای این شماهاکجاهستین .؟؟؟؟؟ نمی دانم……

by Arzoorahmany

read more

هوس بیجا

ahmad yaqoobi

روزی یک مورچه برای جمع کردن دانه از راهی می گزشت از تصادف ،نزدیک کندوی عسل……

by ahmad-yaqoobi

read more

عدالت

Haseba Hesamy

اگر خودت در بی عدالتی زنده گی میکنی !و می خواهی با دادن رشوت خود را یک شخصیت……

by hseba-hesamy

read more


Back to Top