Search results for: "نوازش"


یادته؟

Afwebco

یادته وقتی تو اغوشم بودی چه اهنگی رو برات زمزمه میکردم...آغوشتو به غیر من……

by Afwebco

read more

نوازش روح

sara nikzad

آفرینش انسان طوری است که روح او پرورده ی چیز های است که سبب نوازش آن میشود……

by saranikzad

read more

ماهی فروش

somaua

    دانه های ریز باران صورتش را نوازش می کرد باد سردی می وزید به تندی……

by somaua

read more

مادر

Haseba Hesamy

مادر میگویند سه زن در دنیا زیبا ترین است مادر، انعکاس تصویرش در آینه و سایه……

by hseba-hesamy

read more

نازو محبت

hastitofan

از کودکی در کناره مادر و پدر انقدر در ناز و نوازش بزرگ شده ام که حال که بزرگ……

by hastitofan

read more

مادرم

Arzoorahmany

  الهی که من فدای توشوم مادرجان ........... که این قدربه من فکرمیکنی این قدربه……

by Arzoorahmany

read more


Back to Top