Search results for: "نوشت"


پدرم

somaua

من همان کودکی هستم که پدر خود را در یکی از جنگ های افغا نستان از دست داد م……

by somaua

read more

زندگی من

hastitofan

زندگی من روز و شب در حال نوشتن هستم نوشتن از نوشته های که در دل نوشته دارم……

by hastitofan

read more

ماشین چاپ

ahmad yaqoobi

شش صد سال قبل از امروز در جرمنی طفلی در یک خانواده کوچک به دنیا آمد که نام……

by ahmad-yaqoobi

read more

سرنوشت...

mirwais barak1

خدایا اګر سرنوشت مرا قبلا نوشته ای چه سود که آرزو کنم؟ شاید خداوند سرنوشت……

by mirwaisbarak1

read more


Back to Top