Search results for: "نیرنگ"


همنشین بد!

homa faizdost

همنشین بد!!!همنشین بدنسبت به افرادخوب وباتحصیل ودانش حسدمی ورزد.وآنهارادوچاروسوسه……

by homa-faizdost

read more

گم شدم

jawad dorani

گم شدم در بین تاریکی و سردی این جاده ها ، جاده هایی که آغاز و انتهایش معلوم……

by jawad-dorani

read more

نیایش

fakhriya sorush azimi

نیایش *الهی ! با عطر وجودت قلب ها را معطر ساز و خستگی دل را بر شکن.   *پروردگار!لبخند……

by fakhriya-sorush-azimi

read more

راستگویی

jawad dorani

راستگویی بهترین صفت یک انسان مسلمان است انسان راستگو همیشه در نزد مردم با……

by jawad-dorani

read more

جنون عشق

Arzoorahmany

دراوایل زنده گی خودبودزیادآرزوهاداشت زیادروزبه روزآرزوهااوزیادشده می……

by Arzoorahmany

read more


Back to Top