Search results for: "نیک"


هدف

MahbobaHaidarian

هدف مهمترین خیر در زندگی هر شخص میباشد. زیرا از ایامی که انسان با زندگی……

by MahbobaHaidarian

read more

ماه خدا

mahtabyaseni

از بین اعمالی که انجام میدهیم روزه تنها عملی است که همه آن برای خداست و پاداش……

by mahtabyaseni

read more

اصلاح قلب

linarahim

  خداوند متعا ل تمام مسلمانا ن را مکلف ساخته است  که به  ا وبا ورویقین……

by linarahim

read more

دلبر

arash366

  مغرور مشو هیچ گر از خود خبر هستی یری بتو معلوم شود حال بدو نیک روزیکه……

by arash366

read more

حسادت

morsalmasror

حسادت یک پدیده است که بعضی اشخاص به اساس جهالت آنرا در وجودشان بوجود میآورند……

by morsalmasror

read more

صلح و خشونت

Laleh zaka

صلح و خشونت   زنده گی اجتماعی انسان ها زمانی خوش ایند است که همه افراد……

by Laleh1

read more

اصول دین

linarahim

خداونداصول دین رابرای مسلمانان بنا کرده است .وماباید ازآن پیروی ویقین وباوروعقیده……

by linarahim

read more

امانتداری

linarahim

 خداوند(ج)درقرآن کریم واحادیث زیادی درباره امانتداری آماده است .که شخصی……

by linarahim

read more

زمانه

Taieba Amiri

بنام آنکه هستی نام ازویافت          فلک جنبش زمین آرام……

by TaiebaAmiri

read more

اعتیاد

nooriya erfaniyan

بازسخن ازاعتیاد،دردی که انسان راتااستخوان میسوزاند.برای ماجای افسوس وشرمنده……

by nooriya

read more

صلح

Saidaliasghar Yaqoobi

زندگی اجتماعی انسان ها زمانی خوش آیند است که همه ئی افراد جامعه از مفهوم……

by saidaliasghar-yaqoobi

read more

نماز

jawad dorani

نماز یعنی راز و نیاز با خداوند نماز کلید تمام موفقیت هاست ، نماز است که بنده……

by jawad-dorani

read more

اخلاق نیک

jawad dorani

اخلاق نیک یکی از صفات خوب انسان مسلمان است ، یک انسان خوب و مسلمان همیشه……

by jawad-dorani

read more


Back to Top