Search results for: "نیکو"


خلق نیکو

morsalmasror

خلق نیکو یکی از بهترین صفات انسان است که باید هر شخص این صفت نیکو وپسندیده……

by morsalmasror

read more

اخلاق

foruzan mohammadi

اخلاق از جمله مهمترین و اصلی ترین ارزش ها و یا عادت در یک جامعه می باشد که……

by foruzan-mohammadi

read more

اخلاق

foruzan mohammadi

اخلاق از جمله مهمترین و اصلی ترین ارزش ها و یا عادت در یک جامعه می باشد که……

by foruzan-mohammadi

read more

صلح

Saidaliasghar Yaqoobi

زندگی اجتماعی انسان ها زمانی خوش آیند است که همه ئی افراد جامعه از مفهوم……

by saidaliasghar-yaqoobi

read more

حسن خلق

Mozhgan yousofi

حسن خلق ٱنست که با دیگران رفتار نیک داشته باشی.دين مقدس اسلام همواره پيروان……

by mozhgan-baheej

read more

روزگار

Sadaf osmany

  دنیا فانیست اما خاطرات خوب هیچگاه فراموش نمی شود.روزگار مارا یکجا کرد……

by sadaf-osmany

read more

محیط زیست

amenazafari

روزانه همگی شاهد وضعیت محیط زیست خود هستیم. همگی از ابتدای صبح تا پایان روز……

by lovelysweet

read more


Back to Top