Search results for: "همکاری"


محیط زیست

razia11

محیط که در آن زنده گی میکنیم محیط زیست نامیده می شود مثل حوض آب یک شهر، اقیانوس،و……

by razia11

read more

بی عدالتی

aqhida

بی عدالتی پدیده ای است که تمام انسان ها با ان روبرو هستند و برخی از انسان……

by aqhida

read more

سازگاری

henaahuraa

سازگاری عبارت است از یک نوع همآهنگی با محیط و اطرافیان، همدیگر پذیری، از……

by henaahuraa

read more

خانواده

jawad dorani

خانواده اولین کسانی هستند که با آنها انس میگیریم ، فضای خانواده فضای مهر……

by jawad-dorani

read more

همکاری

Omid dorani

همکاری یکی از صفات برگزیدهء انسانیست  . بر تمام انسانها لازم است تا همیشه……

by Omiddorani

read more

فقیر

breshna barak

فقیر   طوری که همه آگاهی داریم  مردم فقیر و بیچاره بیشتر در کشورهایی……

by breshna

read more


Back to Top