Search results for: "هوس"


عشق و هوس

fatima2

پروردگار عالمیان در این جهان پر از امیدها وآرزوها نصیب انسانها کلبه کوچکی……

by fatimahaidary

read more

هدیۀ من به تو

samana

انسانهای عجیبی به دنیا زندگی میکنند وکورکورانه خودشان را به خیالات ما جای……

by samana

read more

عشق

Haseba Hesamy

نه نه! من نمیدانم چیست؟ از زمانهای کودکی چنین داستانهای شنیده ام،مثل لیلی……

by hseba-hesamy

read more

سیستان

mirwais barak1

سیستان با دلتای هیرمند سرزمین معروف و زرخیزی است که در گوشه جنوب غرب کشور……

by mirwaisbarak1

read more

عذر خواهی

parwiz

اگر به پیش تو جانا مرا گناهی هست چه غم که زلف دو تای تو عذر خواهی هست نمیشدی……

by parwiz

read more

هوس بیجا

ahmad yaqoobi

روزی یک مورچه برای جمع کردن دانه از راهی می گزشت از تصادف ،نزدیک کندوی عسل……

by ahmad-yaqoobi

read more

سراب

hasseb

 ىر دشت روز زندگی سرابی می بینم زآرزو ها و هوس میوه رنگین می چینم راه سخت……

by hasseb

read more

مرگ

Arzoorahmany

انسان ازمرگ فرارکرده نمی توانداگرمریض شودبه داکترمی رودوتدوای خودرامی……

by Arzoorahmany

read more


Back to Top