Search results for: "وحدت"


عشق و هوس

fatima2

پروردگار عالمیان در این جهان پر از امیدها وآرزوها نصیب انسانها کلبه کوچکی……

by fatimahaidary

read more

احترام

hastitofan

در زندگی ما بزرگ ان نقش مهمی دارند و باعث میشوند از تمام گفته های انها انسان……

by hastitofan

read more

غیبت

nazaninamini

غیبت  هر آن چیزی است که به برادرو یا خواهر مسلمان خود نسبت دهیم که آنرا……

by nazaninamini

read more

وحدت

Azada Nabizada

تمام انسانها میتوانند باوحدت به هدف خودبرسند یعنی چه قسم ؟قسمیکه اگر ما……

by azada-nabizada

read more

مــلت

tahmina azizi

هزاران سال است که در زمین پهناور افغانستان مردمی زندگی میکنند که استوارتر……

by tahminaazizi

read more


Back to Top