Search results for: "وسایل"


اهمیت زراعت

razia11

تعریف زراعت : زراعت عبارت ازتهیه کردن زمین برای بذر و پاشیدن تخم حبوبات،……

by razia11

read more

مکتب

fawzia622

مکتب جای آموختن تعلیم و تربیه می باشد که تمام انسانها اطفال خود را از سن……

by fawzia622

read more

حکایت

weida

 دریکی از قریه های دور از شهردو بردارزندگی می کردند آنها رمه گوسفند داشتند……

by weida

read more

دلتنگی ها

asra omid

  سلام عزيزان. سلام عزيزهاى كه دل شان تنگ است. همین اکنون کنار پنجره روی……

by asra-omid

read more

صلح

Fahima Kakar

صلح؛ کلمه ایست که همیشه در مقابل جنگ استفاده میشود. زمانی که ما کلمه صلح……

by fahima-kakar

read more


Back to Top