Search results for: "وصل"


رها

amanaghariq

  ( صدای زنگ کوچه رها رو به خود آورد وداد زد : ) _من باز مد کنم لاله و دنیا……

by amanaghariq

read more

وصال

samira_sorush

در وصل تو نمـی رسد توانم چون برگـــــ فتـاده در خزانم آشوبــــ جوانیست بر……

by samira_sorush

read more


Back to Top