Search results for: "وپسندیده"


حسادت

morsalmasror

حسادت یک پدیده است که بعضی اشخاص به اساس جهالت آنرا در وجودشان بوجود میآورند……

by morsalmasror

read more

امانتداری

linarahim

 خداوند(ج)درقرآن کریم واحادیث زیادی درباره امانتداری آماده است .که شخصی……

by linarahim

read more

خلق نیکو

morsalmasror

خلق نیکو یکی از بهترین صفات انسان است که باید هر شخص این صفت نیکو وپسندیده……

by morsalmasror

read more


Back to Top