Search results for: "پاک_نگهداشتن"


محیط زیست!!!

diba520

محیط زیست یکی از جمله مهمترین کارهای که باید در یک کشورو یک ملت صورت گیرد……

by diba520

read more

محیط زیست

razia11

محیط که در آن زنده گی میکنیم محیط زیست نامیده می شود مثل حوض آب یک شهر، اقیانوس،و……

by razia11

read more


Back to Top