Search results for: "پرنده"


کوچه کاه فروشی شهر کهنه…

Back to Top

پرنده

asra omid

من هم همانند همین پرنده زیبای که داخل قفس در خانه ما است خود را احساس میکنم……

by asra-omid

read more

مهربانی

atayeesomaya

مهربانی مثال درخت است.که هرچقدربزرگ میشود.برای  پرنده های زیادتری درخودآشیانه……

by atayeesomaya

read more

طلوع دوباره

‫نیلوفری در ساحل‬‎

  بیا دست بده با من قدمهایت را مشمار اوج آن بلندی را عینک بزن بیا تا به……

by -7049

read more

آزادی

eliya

دموکراسی توصیف یک روش مخصوص حکومتی و توزیع قدرت در آن می باشد. دموکراسی به……

by eliya

read more


Back to Top