Search results for: "پست"


مشکل برق

lila618

به نام خدا             مردم شهر هرات در حدود چندین سال می شود……

by lila618

read more

انتخابات

maeda4

  نقش انتخابات انتخابات یعنیانتخاب کردن یاتعیین کردن یک رئیس جمهور متحدو……

by maeda4

read more

خبرچینی

breshna barak

خبرچینی خوب بهتراست که دراین موردبه نکاتی مهم درباره خبرچینی اشاره کنیم.خبرچینی……

by breshna

read more

کلاه قره قل

saremeh azimi

قره قل یکی از پوشاک عنعنوی در افغانستان است که تعداد زیاد افغانها از آن استفاده……

by saremehazimi

read more


Back to Top