Search results for: "پنج"


گزارش ویژه درمورد ماه…

Back to Top

نماز

asayeeshsarwari

نماز نمازرکن اساسی دین است نماز دومین بنای دین مبین اسلام است برای هریک……

by asayeeshsarwari

read more

انترنت

fareshtasadat

  انترنت:انترنت بزرگترین شبکه کمپیوتردرجهان است که از میلیونها کمپیوترکه……

by fareshtasadat

read more

چای داغ

bahareh-hoseini

لحظه هایی که چای داغ با دستان مهربانت میریزی .... تمام وجودم تمنای خواستنت……

by bahareh-hoseini

read more

سال و ماه

Laleh zaka

سال و ماه   در صنف های قبل ما خواندیم که وقتی که زمین یک دور کامل به گرد……

by Laleh1

read more

حقوق همسایه بر همسایه

Azada Nabizada

حق همسایه بر همسایه پنج است                                                                                                                                                                                           ……

by azada-nabizada

read more


Back to Top