Search results for: "پوشاک"


مادر

Haseba Hesamy

مادر میگویند سه زن در دنیا زیبا ترین است مادر، انعکاس تصویرش در آینه و سایه……

by hseba-hesamy

read more

خزان

siyar hakimi

در موسم خزان هوا روز به روز سرد شده میرود گل ها، نباتات پژمرده شده و گل……

by siyarhakimi

read more

کلاه قره قل

saremeh azimi

قره قل یکی از پوشاک عنعنوی در افغانستان است که تعداد زیاد افغانها از آن استفاده……

by saremehazimi

read more


Back to Top