Search results for: "پیامبر"


زن

Herat Women's Annex

مقام و موقعیت زن در جامعه دارای ارزش های زیادی است,که امروزه زنان در حصه……

by herat-womensannex

read more

خلق نیکو

morsalmasror

خلق نیکو یکی از بهترین صفات انسان است که باید هر شخص این صفت نیکو وپسندیده……

by morsalmasror

read more

خلق نیکو

Laleh zaka

خلق نیکو   خلق در لغت خوی و عادت را گویند و در اصطلاح عبارت از اعمال نیکی……

by Laleh1

read more

بوی بهشت

Rateb Rahmani

اویس مادر پیر و ناتوان داشت باپولی که از راه چوپانی به دست می اورد، زندگی……

by rateb-rahmani

read more

حقوق زن

Nilofar

زن موجودیست که در جامعه انسانی از حقوق والای بر خوردار است.اینکه به زن احترام……

by neloofar

read more

نماز

Safiullah

نماز یکی از مهمترین امور عبادی که همیشه بدان توصیه می شویم، نه تنها از سوی……

by safisafa

read more

خداوند(ج)

khatereh93

بنام خداوند بخشنده ومهربانحمد ثنا وصفت خداوند(ج)بنام خداوندی که پیدا کننده……

by khatereh93

read more

دعا

habibullah jafari

به نام خالق زمین و آسمان دعا من می خواهم در این مقاله برای شما بنویسم که دعا……

by habibullahjafari

read more

اخلاق نیک

jawad dorani

اخلاق نیک یکی از صفات خوب انسان مسلمان است ، یک انسان خوب و مسلمان همیشه……

by jawad-dorani

read more

حسادت

Moshtaq Ahmad Tokhi

حسد آن است که کسی میل نداشته باشد دیگری دارای مزیت و نعمتی باشد و بخواهد……

by moshtaq-ahmad-tokhi

read more


Back to Top