Search results for: "پیمان"


جنگ

faizmohamad

جنگ کلمه ای است که با شنیدن آن در هر سطح که باشد باعث به وجود امدن ذهنیت منفی……

by faizmohamad

read more

امانت داری

fawzia622

امانت عبارت از هر آن چیزی که انسان ها برای نگهداری آن در نزد اشخاص قابل اعتماد……

by fawzia622

read more

انتخابات

shiwa askandari

انتخابات بخشی از قانون دموکراسی یامردم گرایی است که مردم میتوانندبه طورآزادانه……

by shiwa-askandari

read more


Back to Top