Search results for: "چرا"


افغانستان

gete

  افغانستان کشوریست که محاط به خشکه بوده و در قلب آسیا قرار دارد و همچنان……

by gete

read more

اهمیت خواب

toba.ahmadi13

 اهمیت خواب وقت برای گرفـتن مجدد نیرو خواب یک امرطبیعی وضروری برای استراحت……

by ahmadi13

read more

حجاب

Analia Ashkan

  چرا باید حجاب کرد؟ چون حجاب مانند حصاری است برای زن که او را از هر گونه……

by AnaliaAshkan

read more

چرا و برای چی؟

zakertanha

 بني آدم اعضای یک پیکرند                                                                                                                               ……

by zakertanha

read more


Back to Top