Search results for: "چرخ"


چرخ کبود

jamshid712

ولی او که در زیر چرخ کبود بمیدان یکی مرد تنها نبود زخود مکتبی داشت و فرهنگ……

by jamshid712

read more

چرخ

azar438

فصل گل است و روز و شب و نو بهار صبح از جوش کوکت است گل اندر کنار صبح خواهی……

by azar438

read more

حقوق زنان

marie444aniri

زنان نیمی ازپیکرجامعه را تشکیل میدهد.درحالکه کارهای زیادامورزند گی به دوش……

by marie444aniri

read more

"معلم"

Tamana Hamidy

معلم در لغت به معنای رهنما و پیشوا و در اصطلاع به معنای پیش برنده چرخ تاریخ……

by tamana-hamidy

read more


Back to Top