Search results for: "چند"


امنیت

Azada Nabizada

امنیت امنیت(صلح وثبات) یگانه آرزوی هر فرد از جامعه است وتنها چیز باارزش است……

by azada-nabizada

read more

فدرالیزم

jawad3noorzoy

فدرالیزم درکشورهای که گروهای متفاوت از مردم آزادانه با عقاید مذهبی یا معیارهای……

by jawad3noorzoy

read more

افغانستان

terma

افغانستان سرزمینیست کهن با تاریخ چند هزار ساله با مردمان غیور با کوه های……

by terma

read more

سکوت شب

sediqa ehrari

یکی از شبهای زیبا بهاری با یک هوای صاف وپاک روشنی مهتاب ویک آرامش وسکوت خاص……

by sediqaehrari

read more

قاتل

Muhammad Musa Jafari

قاتل   آسمان چراغ انداخته بود داخل اتاقم می خواست تمام خواب هایم را بدزدد……

by MuhammadMusaJafari

read more

جنگ

Massihullah Rahmani

جنگ قدیمی ترین وابتدایی ترین وسیله حل اختلافات جوامع بشری است که در عصر……

by massihullah-rahmani

read more

واقعیت

parisa ahmadi

من میخواهم به طور خیلی واضح قضیه آن مردی که به طور وحشیانه  زن و پسر نه……

by parisaahmadi

read more

مدیریت

zohal arezoo

مدیریت یک بخش عمده مهم و اساسی را در رسانه  سازمان و حتی در یک فامیل چند……

by zohalarezoo

read more


Back to Top