Search results for: "چون"


زندگی

bahmanbarekzai

  زندگی زیبا است اگربه مفهوم اصلی ان پی ببریم زندگی پرازشوق پرازهیاهوپره……

by bahmanbarekzai

read more

بازدم دل

zahra nazhat

شب است و آسمان چون همیشه تاریک، نگاهش میکنم، ساکت می نشیند، بارهاست که آسمان……

by zahranazhat

read more

احترام

hastitofan

در زندگی ما بزرگ ان نقش مهمی دارند و باعث میشوند از تمام گفته های انها انسان……

by hastitofan

read more

انتخابات:

Asila488

 انتخابات عبارت از تعيين افراد بخاطر رياست جمهوري يا به حيث وكيل از طريق……

by Asila488

read more

چاي سبز

mohammadwaseeq

چاي سبز يا {به ‍‍جاپاني } اوجا گيايي است كه در آب و هواي گرم رشد مي كند.……

by mohammadwaseeq

read more

زندگی

Sonia Basharmal

        .زندگی کوتا تر از آن است که انسان بتواند تمام اشتباهات……

by sonia-basharmal

read more

زهر سفید

arezoo zohal

  روزی مانند هر روز در موتر نشسته به طرف دانشگاه روان بودم در یکی از چهاراهی……

by arezoozohal

read more

رباعیات

Ameneh akbary

رباعی عبارت از قالب شعری است که دارای چهار مصراع بوده مصراع اول، دوم و چهارم……

by amenehakbary

read more


Back to Top