Search results for: "کاندید"


انتخابات

fawzia622

  انتخابات جز از مهم ترین قانون کشور هاست  که فرد فرد یک کشور در برابر……

by fawzia622

read more

انتخابات

bahar786

انتخابات پروسه همه جانبه و مهم ترین چیز برای ساختن آینده اطفال و نو جوانان……

by bahar786

read more

راه سخت

mohammad zaman

در تاکسی نشسته ام خیابان ها همه و همه مسدود شدن شاید برای راهی که شاید کشور……

by mohammadzaman

read more


Back to Top