Search results for: "کسب"


قوانین رهبری

Back to Top

تنبلی

Zainab Hoseyni

تنبلی به مفهوم پرهیز از کوشش وکار، مضاهر مختلف دارد چنانچکه بعضی به هر……

by ZainabHoseyni

read more

اموختن علم

Laleh zaka

اموختن علم   اموختن علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض می باشد پس برای همه یی……

by Laleh1

read more

آرزو من

vajehaazizy

آرزو من در زندگی این که یک شخص خوب وصداقت کار باشم و بتوانم از کار های که……

by vajehaazizy

read more

کودک یتیم

morsa ghadri

برای تمام مسلمانان لازم است ارزش قایل باشند و سعی کنند تا اینکه انرا ناراحت……

by morsaghadri

read more

حجاب

Haseba Hesamy

بسیاری از زنان مسلمان به شیوه های مختلف موی سر و دیگر قسمت های بدن خود را……

by hseba-hesamy

read more


Back to Top