Search results for: "کودکی"


انسان

fawzia622

انسان یک موجود اجتماعی است و باید سعی کند که در یک جامعه یک شخص مفید واقع……

by fawzia622

read more

رویای شیرین من

somaua

هر شخص در زنده گی خود یک رویای دارد که همیشه می خواهد رویا اش بر آورده شود.بعضی……

by somaua

read more

حسرت

Haseba Hesamy

حسرت گاهی اوقات دل انسان از سن و سال میگیرد خسته میشود از این غم های بی غم……

by hseba-hesamy

read more

زنده گی من

somaua

 می خواهم برای شما موضوعی را ارایهٌ کنم را جب به اینکه یک انسان در زنده……

by somaua

read more

مادر

asra omid

در کودکی وقتی از پا می افتادیم اولین دست مهربانی مه دستمان را می گرفت گریه……

by asra-omid

read more

درد

bahareh-hoseini

درد را از هر طرف بنویسی همان درد است... درد من ... درد تو... درد کودک پریشان که……

by bahareh-hoseini

read more

بوی قدیما

bhnamtabsm

هر وقت به زیر زمین خانه مان می آیم بوی قدیم ها را حس میکنم این  بوی واقعا……

by bhnamali

read more

مادر

eliya

مادر بهترین نعمت است. مادر نعمت خاصی از طرف خداوند مهربان به بنده گانش است……

by eliya

read more

عشق

Haseba Hesamy

نه نه! من نمیدانم چیست؟ از زمانهای کودکی چنین داستانهای شنیده ام،مثل لیلی……

by hseba-hesamy

read more

نازو محبت

hastitofan

از کودکی در کناره مادر و پدر انقدر در ناز و نوازش بزرگ شده ام که حال که بزرگ……

by hastitofan

read more

خیالبافی

sagharfakher

هر گاه شخصی با خود خلوت میکند. در رویاهای خویش خیالاتی را در سر می پروراند……

by sagharfakher

read more

بهارجوانی

razia11

  جوانی بهارعمرهرانسان محسوب می شود ودر ردیف بزرگترین نعمتهای الهی قرار……

by razia11

read more

خاطرات تلخ

maeda4

بسم الله الر حمن الرحیم مردم افغانستان بیش از سالیان سال در جنگ ونا امنی……

by maeda4

read more

عشق

azita sadiqi

{عشق} عشق!عشق!عشق! زنده گی را بدون عشق تصور کنید. چرا انسان هااز این عقیده……

by azita-sadiqi

read more

برف

Nafisa Tawana

برف، رحمتقطرات زیبای طبیعت، رب العالمین ،پاک کننده ناپاکی های ساخته دست……

by nafisa-tawana

read more

علم

sahel hakimi

 علم اهمیت علم درزندگی بشر جایگاه به خصوص دارد تا جایی که از لحظه ای که……

by sahel-hakimi

read more

مادرم

Arzoorahmany

  الهی که من فدای توشوم مادرجان ........... که این قدربه من فکرمیکنی این قدربه……

by Arzoorahmany

read more

نخستین عشق

ravina

نخستین عشق شب مثل همیشه خاموش وآرام است ماه با نور پریده رنگ خود در میان……

by ravina

read more

زندگی

Sonia Basharmal

        .زندگی کوتا تر از آن است که انسان بتواند تمام اشتباهات……

by sonia-basharmal

read more

نیایش

marzia200haidari

!خدایا تو میدانی که هر باری که گناه می کنیم و یا در دو راهی قرار می گیریم ویا……

by marzia200haidari

read more

آرزوها

sarasadat9

  بودنبود در یک شهر بسیار زیبا وسرسبز در یک خانواده متوسط یک دختر چشم به……

by sarasadat9

read more


Back to Top