Search results for: "کینه"


حقوق مسلمان

razia11

در دین مبین اسلام تمام مسلمانان دارای حقوق متقابل بر یکدیگر می باشند. که……

by razia11

read more

هنر بخشیدن

haidari312

بخشش و گذشت نمودن یکی از راه حل های بسیار مفیدی است  در مقابل خطاها و اشتباهات……

by haidari312

read more

صلح

fareshtasadat

  صلح:صلح،دوستی،آشتی واتحاد را گویند و یا حالتی است که باعث از بین رفتن……

by fareshtasadat

read more

عفت قلم

Mozhdah Mohtasebzadah

روحی ندارد که احساسات آتشین داشته باشد ، گوش ندارد که نغمات شورانگیز را……

by mozhdah

read more

درد دل

parvin yari

نمی توانم حرف بزنم چونکه سخن های دلم به این چند کلمه ای که بگم تمام نمیشود……

by parvin-yari

read more

زخم زبان

azita sadiqi

داستان های زیادی در دنیا وجود دارد .طنز ، غمگین ،واقعی،تخیلی ،احساسی وغیره……

by azita-sadiqi

read more

فقر

razia11

فقرچیست؟ چه چیزی باعث فقر میشود؟  فقر عبارت از کاستی در موارد اقتصادی،فرهنگی،عقلی،اخلاقی……

by razia11

read more

اعتماد

Omid dorani

زندگی وقتی زیباست که همه معنای اعتماد را به طور کامل بدانند و به آن عمل کنند……

by Omiddorani

read more

صلح

nooriya erfaniyan

هرچندجنگ وخشونت ریشه تاریخی طولانی داردامابه تعریفی جنگ میتواند یک امرزیاده……

by nooriya

read more

ثروت

yasar asekzai

ثروت ثروت حقیقی، علم وتقوا است هرچه ثروت بیشتر می شود، حرص وطمع هم بیشتر……

by yasar-asekzai

read more


Back to Top