Search results for: "گاهی"


حسرت

Haseba Hesamy

حسرت گاهی اوقات دل انسان از سن و سال میگیرد خسته میشود از این غم های بی غم……

by hseba-hesamy

read more

گاهی

Mohammad Hassan Sultani

گاهی گمان نمی کنی ولی خوب می شود گاهی نمی شود، نمی شود که نمی شود گاهی……

by MHS31

read more

شهر شب

azita sadiqi

شهرشب   شب،با شنیدن این کلمه چه حسی در درونتان خروشان می شود .آیا شب ها……

by azita-sadiqi

read more

انتظار

Marjan Osmany

انتظار زندگی را زیبا میدانم انتظارم به پایان میرسد موفقیت هایم در چندقدمی……

by MarjanOsmany

read more

رها

bahareh-hoseini

گاهی رها میشوم.... انگار روحی در من وجود ندارد....سرد و سنگین میشوم... خسته و……

by bahareh-hoseini

read more

خط خطی

bahareh-hoseini

لحظاتی در زندگی  آدم ها هست.... که توانی نداری برای ادامه دادن.... کم میاوری……

by bahareh-hoseini

read more

بهار

azita sadiqi

بهار آیا از سردی خسته شدید ؟آیا می خواهید دوباره رنگ های گوناگون را ببینید……

by azita-sadiqi

read more


Back to Top