Search results for: "گذاشته"


رویای شیرین من

somaua

هر شخص در زنده گی خود یک رویای دارد که همیشه می خواهد رویا اش بر آورده شود.بعضی……

by somaua

read more

زندگی

doniamoqhadas

زنده گی مقدمه: زندگی خیلی کلمه کوچک است اما کسی تا حال به معنای آن فکر کرده……

by doniamoqhadas

read more


Back to Top