Search results for: "گذشت"


هنر بخشیدن

haidari312

بخشش و گذشت نمودن یکی از راه حل های بسیار مفیدی است  در مقابل خطاها و اشتباهات……

by haidari312

read more

امیدواری

anahitaannex

ما انسانها برای زندگی و حتی زنده بودن به بعضی گزینه های مادی و معنوی نیازمند……

by anahitaannex

read more

عشق وحسرت

semai

در یک روستای بسیار عقب افتاده یک جوان ببام سوراب در آنروستا زندگی مکردن……

by semai

read more

دوران کودکی

weida

روزی از روزها گذشت که من بسیارخورد بودم و این دوران کودکی بهترین چیزدرزندیکم……

by weida

read more

گذشت

Omid dorani

گذشت مشخصهء انسانهای با درک است انسانهای باگذشت را همه گرامی میدارند و در……

by Omiddorani

read more

عشق

sadiqahrari

عشق ارزشمندترین و زیباترین تحفه و یا هدیه است که میتوانیم تقدیم و یا دریافت……

by sadiqahrari

read more


Back to Top