Search results for: "گذشته"


او رفته است.

Mohammad Hassan Sultani

وقتی نخواهد بشود...خودت را هم بکشی ﻧـــﻤـــﯿــﺸــودشماره اش را پاک میکنی... ﻧـــﻤــﯿــــﺸــودبا……

by MHS31

read more

بهرام 1

nooriya erfaniyan

عصرجمعه بود.درخانه کاری نداشتم.تصمیم گرفتم جهت هواخوری به پارک کوچکی که……

by nooriya

read more

گذشتها گذشته

weida

یک انسان موفق هیچ وقت زنده گی خودرا به خاطرگذشته هایش ازبین نمی برد چون افسوس……

by weida

read more

احترام

hastitofan

در زندگی ما بزرگ ان نقش مهمی دارند و باعث میشوند از تمام گفته های انها انسان……

by hastitofan

read more

خوشبختی

jawad3noorzoy

خوشبختی خوشبختی حاصل برداشت ما از حوادث ونوع تعبیر و تفسیر است که ازوقایع……

by jawad3noorzoy

read more

آینده

Farhangiz Ziaee

سپاس و ثنا لایق خدای است که پروردگار جهانیان است چنانچه که خداوند (ج) دروقتی……

by farhangiz-ziaee

read more

خاطرات

mahnaz ahmadi

-جهان رابه پستی بلندی تویی ندانم که ای، هرچه هستی تویامروزه تمام دغه دغه……

by mahnaz-ahmadi

read more


Back to Top