Search results for: "گرسنه"


مادر

homa faizdost

ای مادرعزیز,ای بهترین نورالهی,ای مفادبخش هرخانه,تو هستی که جهان است توهستی……

by homa-faizdost

read more

مادر

homa faizdost

ای مادرعزیز,ای بهترین نورالهی,ای مفادبخش هرخانه,تو هستی که جهان است توهستی……

by homa-faizdost

read more

مهمان خدا

nematkakar

هر روز صبح که بلند می شد ناراحت بود. چون شب وقتی خانواده اش برای سحری بلند……

by nematkakar

read more


Back to Top