Search results for: "گفتن"


غیبت

semai

هر خواهر و برادر غیبت می کند مانند این است گوشت برادر مسلمان خود می خورد……

by semai

read more

دروغ

hastitofan

به نام کسی که جدایی را آفرید تا قدر باهم بودن را بدونیم    زندگی انقدر……

by hastitofan

read more

حقوق همسایه بر همسایه

Azada Nabizada

حق همسایه بر همسایه پنج است                                                                                                                                                                                           ……

by azada-nabizada

read more


Back to Top