Search results for: "گیر"


مادر

azita sadiqi

زندگی ادامه دارد ! همه این روزها سرشون گرمه به خودشون من در اوج تنهایی هایم ……

by azita-sadiqi

read more

تــــــرس

zahra rasa

  انسانها از آغاز پیدایش تا کنون با ترس زیستند!!!! ترس را میتوان نوعی احساس……

by zahrarasa

read more

هویت

jawad3noorzoy

هویت کسانیکه دربهران هویت گرفتارشده اند،برای اتخاذگوچکترین تصمیمی ناتوان……

by jawad3noorzoy

read more


Back to Top