Search results for: "یتیمان"


زندان

Omid dorani

زندان به جایی گفته میشود که از طرف دولت و نظر به قوانین خاص ایجاد گردیده……

by Omiddorani

read more

کودک یتیم

morsa ghadri

برای تمام مسلمانان لازم است ارزش قایل باشند و سعی کنند تا اینکه انرا ناراحت……

by morsaghadri

read more


Back to Top