فرهنگ چیست؟

Posted on at


فرهنگ چیست؟مردم عموما در سه وعده غذا میخورند و هر وعده غذایی شان از هم فرق دارد.مردم افغانستان اطفال خود را قبل از اینکه به مکتب روان ککند شامل مسجد شریف میکنند تا اینکه اساسات دینی را بیآموزد و در سن 6-7 به مکتب روان میکنند.وقتی دو شخص با هم روبرو میشوند اول سلام کرده و بعد دوست هم را فشار میدهند و بعد از احوالپرسی که میخاهند از هم جدا شوند با هم خدا حافظی میکنند.


قبل از شروع غذا اول دعا اول را میخانند و بعد از تمام شدن غذا بزرگ فامیل با دیگران دست به دعا بلند کرده و از نعمات خداوند سپاسگذاری مینمایند و شکر نعمت میکنند.تمامی اینها یکی از هزاران فرهنگ افغانستان است که تمامی مردم این کار ها را انجام میدهند.انسان از همان روز تولد شروع به یاد گرفتن مینماید و آهسته اعضای خانواده خود را میشناسد و وقتی بزرگ شد به مکتب میرود و با قواعد و علوم فرهنگ خود آشنا میشود و آنرا می آموزد و در جاهای مختلف قدم میگذارد و فرهنگ جامعه خودرا به دیگران نشان میدهد.مردم از طری فرهنگ میتوانند مهارتهای را یاد بگیرند که بری زنده ماندن و بقا در شرایط مختلف به آنها کمک میکند. به طور مثال: مواد خوراکه را چگونه جمع، چگونه پخته، چی بنوشیم و چی قسم برای خود خانه درست کنیم.هر جامعه از خود فرهنگ های مختلفی دارد و هیچوت نمیگوید که فرهنگ من بد است چونکه همان جامعه از طریق فرهنگی که اجداد آنان به انان باقی گذاشتند به آنان کمک میکند چگونه زنده گی کنند در هنگام مشکلات چی انجام دهند در وقت گرسنه گی ووو هزار و یک علت دیگرمی باشد.


افغانستان دارای چندین قوم و قبیله مختلف میباشد که هرکدام از خود فرهنگ های جداگانه دارد و تمامی مردم افغانستان به عقاید هم دیگر احترام قایل هستند.


عناصر عمده فرهنگ عبارت از:


1-    ارزشها، 2- قواعد، 3- باورها، 4- اعتقادات،5- سمبول ها میباشد.باید هر عضو جامعه تمامی این عناصر را رعایت کند و نباید به فرهنگ دیگران توهین کند.


یک فرد اگر میخاهد در جامعه فعال باشد پس باید تمامی عناصر فرهنگ همان جامعه را رعایت کند و به آنها احترام قایل شود ور نه مجرم شناخته شده و محاکمه میشود.


زبان یکی از عناصر عمده فرهنگ به حساب میرود که باعث انتقال و تداوم فرهنگ میشود بدون زبان انسان نمیتواند آنچه هست باشد.پس دوستان گرامی تمامی شما عزیزان کوشش کنید تا اینکه فرهنگ خود را پایه ریزی کنیم و آنرا انتقال دهیم تا جهانیان بدانند افغانستان دارای چه نو فرهنگ زیبای است و از تهاجم فرهنگ های بیگانه جلوگیری کینم تا برای جهانیان واضع شود که افغانستان هم این حق را دارد تا اسوده باشد و مردم ان با صلح و ثبات و پایداری کنار هم زنده گی خوب و خوشی داشته باشند.
چونکه این افغانستان من است افغانستان شما است پس همیشه کوشش کنید نام افغانستان ما را سر بلند کنید.به امید موفقیت تمامی افغانی های عزیزو خودم تا اینکه افغانستان به اوج قلعه های موفیت برسد.


آمنه(حساس)اکبری.About the author

amenehakbary

I am Ameneh Akbary i was born in Herat Afghanistan I'm student of Amir Shire Ali high school of eleven class I like wort the studied and work by computer my favorite colur is blue and black the subjects wich I love Mathimatic,Physic,Islamic historic, And now i live in Herat…

Subscribe 0
160