دین مقدس اسلام:

Posted on at


دین مقدس اسلام یکی از دین های قوی وراسخ در قلب تمام مسلمانان جهان میباشد.زیرا این دین یکی از دین های  بشمار میرود ، که هیچ گاهی  افراط وتفرقه را نمیپزیرد وهمیشه در پی آن بوده که انسانها در آرامش وآسوده گی در کنار


یکدیگر با اتفاق واتحاد زنده گی عادی خویش را پیش ببرند.البته انسان وقتی لذت این دین عزیز را میچشد، که با عبادت خاالصانهً خود وپاک نمودن قلب خویش از عمق دل با خالقش رازو نیاز نماید وبه دستورات آن عمل نموده وبا انجام دادن این کارهای کوچک  ،خود را از نعمات  بزرگ  دنیوی واخروی بهره مند سازد. 


برای نزدیک شدن به این دین قوی انسان باید قلبش را از تمام  پلیدی ها پاک کرده وبا ، به جا آوردن پنج وقت نماز ،دادن ذکات وغیره دستورات الله متعال از نعمت های گوناگون خود را مستفید  کند.


همچنان دین مقدس اسلام را میتوان به گل خوش بویی تشبه کرد که با ، بوی کردن آن انسان دوباره تازه میشود .چنانچه دین مقدس اسلام هم همین قسم بوده که  با وارد شدن به دین اسلام انسان آرامش میابد ،فکرو ذهن آن روشن میشود.


 


دین اسلام از آسانترین دینها بشمار میرود ، ولی بزرگترین نعمات در آن موجود است.یکی از بزرگترین نعمات الله(ج)همین ماه پر فیض وپربرکت(ماه مبارک رمضان) است که واقعا   انسان با گرفتن یک ماه روزه وجود خودرا تازه میکند .زیرا در این ماه مبارک وجود انسان در حال استراحتمیباشد.    همچنان خداوند بزرگ ،  دراین ماه پر فیض درهای توبه را بروی بنده گانش باز نموده  است، که با توبه نمودن  اگر گناهانش  به اندازهً کف دریاهم باشدپاک ومنزه میسازد هر  مسلمان عاقل وهدفمند  میتواند از این امتیازات بزرگ به طریقهً درستش استفاده نماید.


همچنان الله مهربان بخاطر بوجود آوردن اتحاد واتفاق در بین  مسلمانان دوعیدرا(عید سعید  فطر وعید سعید  اضحی) در دین مقدس اسلام بوجود آورده است،


   بناً هر  انسان هدفمندی که میخواهد ازاین امتیازات بزرگ وپر نعمت استفاده نماید باید دین مقدس اسلام را برگزیند تا هم در این دنیا وهم در آخرت مستحق اجرخیر شود.پس ای انسان ! شاًن ،شوکت وبزرگی از خدا (ج)بخواه وبس، زیراهر انسانی  نادانیکه از روی جهل ونادانی راه خدا را پیشه نگیرد آسیب نادانیش را خواهد دید.About the author

Asila488

Asila (Safa) was born in 1373 in Herat province of Afghanistan

she is in 12 class in Tgrobavi high school

Subscribe 0
160